Nieuws

8 september 2020

De afgelopen maanden is er overleg geweest tussen onze Vereniging en Ronald Leenders van projectontwikkeling Green2Live die voornemens is om het landgoedplan Gildebosch te realiseren. Een 2-tal keren is dat gesprek gevoerd onder begeleiding van mediation en de allereerste keer was ook Natuurmonumenten aanwezig.

In dat overleg is gezocht naar een samenwerkingsvorm waarin de ideeën voor natuurontwikkeling en -beheer van Vereniging het Gildewoud voor het plangbied
van 10,5 ha voldoende tot hun recht zouden komen en met garanties op natuurbehoud voor de toekomst.
Wij hebben ons als verenigingsbestuur constructief opgesteld en de gesprekken zijn in goede sfeer verlopen, een oplossing lijkt tot de mogelijkheden te behoren.

Het plan was dat de mediator over de stand van zaken zou rapporteren in de raadsinformatieavond van 8 september, maar door ziekte van de mediator moet dit naar een latere datum verschuiven. Tot dat moment kunnen wij, als bestuur van Vereniging het Gildewoud, nog niet nader meer inhoudelijk informeren over een eventueel voorstel.

Zodra een voorstel voldoende concreet en duidelijk is, zullen wij dit aan onze leden voorleggen middels een te plannen ledenvergadering. De datum en agenda voor deze ledenvergadering zullen wij minimaal 14 dagen van tevoren bekend maken.

Vereniging het GildeWoud,
Rob IJff, Voorzitter
Gertrude Arends, Secretaris
Andre Veen, Penningmeester

6 september 2020

Op 29 juni konden wij berichten dat ons burgerinitiatief inmiddels is georganiseerd en geregistreerd als Vereniging het GildeWoud. Inmiddels hebben vele sympathisanten zich nu ook voor het lidmaatschap aangemeld.
De contributie bedraagt 0,- lidmaatschap is dus gratis, en als lid wordt u direct op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en wordt u met uw stemrecht uitgenodigd voor onze (jaar)-vergaderingen.

Belangstelling voor onze activiteiten blijkt ook uit de respons van 84 reacties op onze enquête die een 4-tal weken online heeft gestaan met vragen aangaande interesse in natuurontwikkeling.
De enquête-resultaten kunnen wij zondermeer interpreteren als een bevestiging van onze verenigingsdoelstellingen:

– Maar liefst 96% van de respondenten vind de ontwikkeling van hoogwaardige natuur in de lokale woon-en leefomgeving zeer belangrijk.

– En 61% vindt het zeer belangrijk dat burgers zelf actief kunnen meewerken aan de ontwikkeling van die hoogwaardige natuur.

Vereniging het GildeWoud,
Andre Veen, Penningmeester

29 juni 2020

Beste sympathisanten van het GildeWoud,

Vanaf nu is Vereniging het GildeWoud een formele vereniging !
( zie VERENIGING HET GILDEWOUD )
Het GildeWoud nodigt jullie van harte uit om je als lid aan te melden via info@gildewoud.nl .
Geïnteresseerden zijn welkom en voorlopig is de contributie bij lidmaatschap 0 euro per jaar.

De onderhandelingen met Natuurmonumenten en de projectontwikkelaar zijn op dit moment weer in volle gang (vervolg op 10 juli 2020).
Samen met onze leden willen we onze koers kiezen
en onze plannen realiseren.
We zoeken mensen die op allerlei manieren hieraan willen meedoen.

Het GildeWoud wil half augustus een eerste ledenvergadering organiseren.
We roepen jullie op om je hiervoor aan te melden,
ook via info@gildewoud.nl .
En we hopen jullie hierbij te ontmoeten !

Vereniging het GildeWoud,
Rob IJff, Voorzitter
Gertrude Arends, Secretaris
Andre Veen, Penningmeester

22 maart 2020

Beste leden en sympathisanten van initiatief GildeWoud!

Op woensdag 4 maart jl. hebben 2 leden van ons bestuur (Andre Veen, Rob IJff) op het gemeentehuis een eerste gesprek gehad met de 2 bemiddelaars die door het college van B&W in Waalre gevraagd zijn om te zien in hoeverre de projectontwikkelaar Gildebosch, Natuurmonumenten enerzijds en Vereniging GildeWoud anderzijds al dan niet dichter tot elkaar kunnen komen.  Die 2 bemiddelaars zijn de heren Mat Crijns, Rentmeester NVR en Sjaak Ruivenkamp, organisatieadviseur. 

Het gesprek was verkennend van aard. Ons werd duidelijk dat beide bemiddelaars al hadden gesproken met Ronald Leenders de projectontwikkelaar van plan Gildebosch en Rob van Schijndel van Natuurmonumenten. Uit de vraagstelling van de 2 bemiddelaars konden wij enigszins opmaken welke argumentatie tegen GildeWoud de projectontwikkelaar en Natuurmonumenten zullen gaan hanteren.  Een vervolggesprek stond gepland voor 25 maart maar dat is nu vanwege de Coronacrisis voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ook de tussenrapportage over ons gesprek van 4 maart dat ons was toegezegd zal vooralsnog uitblijven.

Wij houden u verder op de hoogte!

Met vriendelijke groet 

4 november 2019

Allereerst van harte dank voor jullie opkomst
bij de raadsvergadering afgelopen dinsdag!

De gemeenteraad besloot de besluitvorming rond
landgoedplan Gildebosch enkele maanden wordt uitgesteld.

Ook deed het College de raad een voorstel, dat
er op neerkomt dat Vereniging Natuurmonumenten, de Projectontwikkelaar van
landgoed Gildebosch en het GildeWoud met elkaar in gesprek gaan onder leiding
van een onafhankelijke voorzitter.

Dit om samen te kijken of er mogelijk een
gezamenlijke oplossing voor het terrein aan de Gildebosweg gevonden kan worden.

We zullen jullie op de hoogte houden van deze gesprekken.

Zie hier het krantenartikel in het Eindhovens Dagblad van 31 oktober.

28 oktober 2019

Beste sympathisanten van het GildeWoud,

Van harte dank voor jullie aanmoedigingen, het GildeWoud blijft doorgroeien, inmiddels méér dan 200 steunbetuigingen.
Afgelopen dinsdag besloot de gemeenteraad dat morgen, 29 oktober gestemd gaat worden over het landgoedplan Gildebosch.

Nieuwe ontwikkeling hierbij is dat het College van Burgemeester en Wethouders nu een voorstel doet.

Namelijk om eventueel landgoedplan Gildebosch
in overleg aan te passen naar de wensen van het GildeWoud.

Het is dus een heel belangrijke vergadering omdat de raad hierbij gaat beslissen of het GildeWoud als alternatief meegewogen gaat worden.

De aanwezigheid van zoveel mogelijk sympathisanten is essentieel.
Iedereen is daarom ter ondersteuning als toehoorder van harte welkom op deze raadsvergadering.

Huis van Waalre (gemeentehuis)

Dinsdag 29 oktober ca. 19.30 uur

Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre

27 oktober 2019

Afgelopen dinsdag 22 oktober besloot de
Gemeenteraad van Waalre dat het tijd is voor een duidelijke beslissing ten
aanzien van landgoedplan Gildebosch.

De besluitvormende raadsvergadering hierover
is al gepland voor aanstaande dinsdag 29 oktober! Indien dit onderwerp
geagendeerd blijft gaat dan de kogel door de kerk en moet de gemeenteraad kleur
bekennen:

Kiest zij hier voor de privébelangen van de
projectontwikkelaar en enkele landgoedeigenaren? Of kiest zij voor het belang
alle burgers van Waalre e.o. met versterking van onze natuur en recreatie en
het realiseren van een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen?

Kiest zij hier vóór BURGERPARTICIPATIE en
geeft zij BURGERINITIATIEF het GildeWoud een serieuze kans? Of wijst zij
betrokken en welwillende burgers met uitgewerkte plannen, die zich willen
inzetten voor Waalre, DE DEUR?

Hier de oproep van het GildeWoud aan de
gemeenteraad:

9 oktober 2019

Het GildeWoud benadert nu, na de beslissing van het College en het schrijven van Natuurmonumenten, rechtstreeks de raadsleden van gemeente Waalre. Wij verzoeken de raadsleden Burgerinitiatief GildeWoud op haar agenda te zetten.

Zie hier onze reactie naar de leden van de Gemeenteraad in Waalre:

4 oktober 2019

College van Burgermeester en Wethouders van Waalre neemt plan GildeWoud niet in behandeling

Tot onze verbazing en teleurstelling neemt het College ons Plan GildeWoud niet in behandeling en stelt zij burgerinitiatief Het GildeWoud niet voor aan de gemeenteraad als alternatief voor Landgoedplan Gildebosch.

Zie hier de brief van het College van Waalre.

Vereniging Natuurmonumenten beweert al vanaf het begin géén ruimte op haar terrein aan de Gildebosweg te kunnen bieden voor een alternatief plan, zoals Plan GildeWoud. Natuurmonumenten streeft met de verkoop van dit terrein winstsmaximalisatie na, om met de opbrengst elders hoogwaardigere natuur te kunnen te ontwikkelen.

Zie hier de brief van Natuurmonumenten aan het College van Waalre