Vereniging het GildeWoud

Vereniging het GildeWoud is opgericht op 27 mei 2020 met medewerking van Potters Notarissen te Valkenswaard.

Ingeschreven in het Handelsregister bij Kamer van Koophandel Eindhoven onder KvK-nummer 78133386.

STATUTEN

NAAM, ZETEL
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging het GildeWoud.
 2. Zij heeft haar zetel in Waalre.

DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel: het behoud van en de versterking van de natuur in het Waalrese bos alsmede het beschermen en verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving van Waalre en de aangrenzende wijken en gebieden. Onder de doelstelling valt het duurzaam bijdragen aan de huidige klimaatdoelstellingen alsmede het behouden en het verbeteren van de publieke natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu (waaronder de lucht, de bodem en het water en de gezondheid van mensen), alsmede een goede ruimtelijke ordening, alles in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn.

MIDDELEN
Artikel 3

 1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  -het verwerven, inrichten en beheer van een terrein of meerdere terreinen tot publiek natuurgebied;
  -het geven van en deelnemen aan natuur-en milieuvoorlichting via de hedendaagse media, films en lezingen;
  -het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over het behoud en de verbetering van de leefbaarheid van het hiervoor genoemde werkgebied aan bewoners van het gebied en andere belanghebbenden;
  -het meewerken aan onderwijs-en onderzoeksprojecten;
  -het organiseren van excursies, natuurwandelingen en -tochten;
  -het opsporen van en samenwerken met economische dragers en natuurontwikkeling;
  -als gesprekspartner/belanghebbende op te treden (met alle wettige middelen) in inspraak-, besluitvoorbereidings- en vergunningsprocedures aangaande natuur en landschap;
  -het voorkomen en tegengaan dat door daadwerkelijk handelen van anderen, de natuur- en het landschapsschoon in Waalre en omgeving zou kunnen worden vernield of verontreinigd;
  -het samenwerken met natuurlijke personen en rechtspersonen die een gelijk of aanverwant doel nastreven, steun aan initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid, het milieu en de natuur in het werkgebied;
  -het bevorderen en/of faciliteren van duurzame lokale voedselvoorziening, zoals voedselbossen en/of biologische landbouw;
  -het beïnvloeden van de politiek door het inspreken in raadsvergaderingen, voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente en bedrijven in het werkgebied van de vereniging;
  -in rechte op te treden;
  -alle andere wettige en geoorloofde middelen die aan de verwezenlijking van de verenigingsdoelstellingen dienstig kunnen zijn;
  -het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De vereniging beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 4
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

GELDMIDDELEN
Artikel 5
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en opbrengst van vermogen;
b. giften, erfstellingen en legaten;
c. toevallige andere baten.

LEDEN EN DONATEURS
Artikel 6

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs.
 2. Zij die gewoon lid van de vereniging wensen te worden melden zich daartoe bij het bestuur.
 3. Het bestuur besluit omtrent toelating van de gewone leden.
 4. Bij niet-toelating tot gewoon lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.
 6. Donateurs zijn zij, die, geen lid zijnde, de vereniging geldelijk steunen met een jaarlijkse -door de algemene vergadering vast te stellen – minimum bijdrage; zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke bij of krachtens deze statuten zijn toegekend.
 7. Ereleden zijn zij die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur daartoe zijn benoemd met een meerderheid van drie/vierde (3/4de) van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
 8. Overal waar in deze statuten, het Huishoudelijk Reglement of een bijzonder reglement wordt gesproken van lid of leden wordt daarmee bedoeld gewoon lid of gewone leden, dan wel erelid of ereleden, tenzij anders vermeld.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP/DONATEURSCHAP
Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid;
  b. door schriftelijke opzegging door het lid;
  c. door schriftelijke opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging in het geval een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt kan slechts geschieden nadat het lid schriftelijk in kennis is gesteld van het niet nakomen van zijn verplichtingen en hij vervolgens weigert alsnog die verplichtingen onmiddellijk jegens de vereniging na te komen.
 5. Ingeval van opzegging door het lid behoeft géén opzeggingstermijn in acht te worden genomen. Het lidmaatschap eindigt in dat geval op de laatste dag van de maand waarin is opgezegd.
 6. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de leden 3 en 4, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 7. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een (1) maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of andere verplichtingen dan voormelde verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard hem bekend is geworden. Een lid kan ook zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een (1) maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 8. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de lopende contributie verschuldigd tot en met de maand waarin het lidmaatschap eindigt.
 11. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage tot het einde van het verenigingsjaar verschuldigd blijft; opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 8

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 9

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, met een toelichting, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken worden door de bestuurders getekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven (7) jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden.
  In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 9 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b. de benoeming van de in artikel 9 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c. voorziening in eventuele vacatures;
  d. vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar;
  e. vaststelling van de contributie voor het volgende verenigingsjaar;
  f. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van vijf (5) leden – of zo dit minder is – van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/honderdste (1/100ste) gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 11

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden tenzij en voor zover de schorsing op die vergadering aan de orde wordt gesteld.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één (1) stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een – schriftelijk daartoe gevolmachtigd – ander lid uitbrengen, welke machtiging niet onder dwang dan wel door middel van colportatie mag zijn verkregen.
 5. Een lid kan slechts voor één (1) ander lid als gevolmachtigde optreden.

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN
Artikel 12

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één (1) der andere bestuursleden – door het bestuur aan te wijzen – als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in de eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede (2de) stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, met uitzondering van stemmingen over personen, welke schriftelijk geschieden. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De oproeping kan ook op elektronische wijze geschieden, mits een lid met dat doel zijn elektronisch adres kenbaar heeft gemaakt. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven (7) dagen, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

BESTUUR
Artikel 15

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie (3) meerderjarige leden. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd, zulks op niet bindende voordracht van het bestuur. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering medegedeeld. Is er geen voordracht gemaakt dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keuze. Indien er meerdere personen op de voordracht staan, dient deze drie (3) personen te bevatten.
 2. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING
Artikel 16

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op dit rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 17

 1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester; de functie van de secretaris en penningmeester zijn verenigbaar, die van voorzitter niet.
 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten wordt vereist en voorts indien de voorzitter of twee (2) andere bestuursleden dit wensen.
 3. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft, ook in functie zijnde bestuursleden, aanwezig is.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die in de eerst daaropvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ten blijke daarvan worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 18

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie (3) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaan, onverminderd het hierna onder 2 bepaalde.
  2. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
   b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
   c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
   d. het aangaan van dadingen;
   e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
   f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
  a. hetzij het bestuur, gezamenlijk handelend;
  b. hetzij twee (2) bestuursleden, gezamenlijk handelend.
 7. Het is niemand, derhalve ook geen van de bestuurders, toegestaan over het vermogen van de instelling te beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De interne organisatie van de vereniging moet dusdanig zijn dat dit ook feitelijk onmogelijk is.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 19

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd bij een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven (7) dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes (6) weken daarna een tweede (2de) vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging neer te leggen in het daartoe bestemde register bij de kamer van koophandel.

ONTBINDING
Artikel 20

 1. De ontbinding van de vereniging geschiedt met inachtneming van de artikelen 2:19 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het ontbindingsbesluit speciale vereffenaars zijn aangewezen.
 3. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
 4. De boeken en bescheiden van de vereniging blijven gedurende zeven (7) jaar berusten onder de jongste vereffenaar.
 5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt zoveel mogelijk besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING
Artikel 22
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemene vergadering.